WMS常见问题答疑
观看课程

WMS常见问题答疑

 • 主讲: 游冲
 • 时长: 42
 • OMS客户端管理
 1. OMS篇常见问题篇            0:00:00-0:10:13

  a.OMS端库存显示问题   b.运费试算问题     

 2. WMS篇常见问题篇           0:10:13-0:20:58

  a.同步服务商列表异常怎么处理  b.重复建立入库单该怎么处理

 3. 费用价格体系篇                0:20:58-0:29:40

  a.WMS维护物流价格表OMS创建订单找不到价格方案  b.重量段模板里计算单价应该怎么填写

 4. 操作客服篇                       0:29:40-结束
  a.如何批量把同一个产品上架多个库位

 • 发布时间: 2020-07-27 12:18
 • 浏览量: 4786
 • 45

1.OMS篇常见问题篇
2.WMS篇常见问题篇
3.费用价格体系篇
4.操作客服篇

视频扫描留言.png