WMS菜鸟海外仓业务讲解
观看课程

WMS菜鸟海外仓业务讲解

  • 主讲: 成海利
  • 时长: 20
  • OMS客户端管理

新客户怎么玩转OMS?       0:00-0:06

产品维护?                         0:06-0:08

菜鸟仓配及纯配数据维护? 0:08-0:10

菜鸟出库单集包操作?        0:10-0:11

菜鸟库存出库单日志查看? 0:11-结束

  • 发布时间: 2020-12-19 16:20
  • 浏览量: 4609
  • 12